Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 16/10.03.2021 г.


ДО
Гена Тодорова Терзиева

ул. "Александър Стамболийски" № 7 ап. 7
гр. Силистра

Настоящото съобщение № 16/27.04.2021г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра,ул."Александър Стамболийски" № 7, ап. 7 видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00ОRS9 9

O Б Я В Л Е Н И Е
16
гр. Силистра 10.03.2021г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 5 и план за регулация на УПИ I в кв. 2 по плана на с. Професор Иширково, община Силистра.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 27 април 2021 г. / Печат