Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление


Община Силистра на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект "Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план и План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 66425.506.13 по КККР на гр. Силистра, Община Силистра. Проектът е изложен за запознаване в Община Силистра, стая 216.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, проектът подлежи на обжалване в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник".

Публикувано на: 13 май 2021 г. / Печат