Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № ЗК-752/ 01.06.2021 г.


ДО
Златка Тодорова Пейчева
ул. "Георги Димитров" № 17
с. Професор Иширково

Настоящото съобщение № ЗК-752/01.06.2021г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: с. Професор Иширково, ул. "Георги Димитров" № 17 ет. 6 ап. 17, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00PARU D.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-752
гр.Силистра 01.06.2021г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-752 от 18.05.2021г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 5 и план за регулация на УПИ I в кв. 2, по плана на    с. Професор Иширково, Община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административно процесуалния кодекс.

Публикувано на: 01 юни 2021 г. / Печат