Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 27/ 13.05.2021 г.


Настоящото Обявление №27/13.05.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Същото не е потърсено и върнато с обратна разписка ИД 7539 0005KV P.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 27
гр. Силистра 13.05.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ І 16 01 и УПИ І І 16 01 в кв. 59 по плана на с. Калипетрово, общ.Силистра
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения по проекта до Община Силистра.

Публикувано на: 10 юни 2021 г. / Печат