Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ №1829/30.06.2021 г.


Изх.№ 1829 / 30.06.2021 г.
СЪОБЩЕНИЕ

ДО: Стоян Трендафилов СтояновАдрес за
кореспонденция: гр.Силистра, ул. "Генерал Колев" № 5, ет.4, ап.12

УВАЖАЕМИ / Г-НЕ /Г-ЖО,
Уведомявамe Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, в отдел "Местни данъци и такси" към Община Силистра, за връчване на акт № АУ000300 / 22.04.2021 г., относно дължими суми към Община Силистра.


В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Дата на поставяне на съобщението: 30.06.2021 г.
Дата на сваляне на съобщението: 14.07.2021 г.

 

СТ.ИНСПЕКТОР "ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ":
Емилия Белева: .............................
(име,подпис, печат)

Публикувано на: 30 юни 2021 г. / Печат