Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1761/29.11.2021 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-1761 от 29.11.2021 г.

 

      С протокол от 23.11.2021 г. на Комисията за освидетелстване на сгради и съоръжения - частна собственост, назначена със Заповед № ЗК-415/02.03.2021 г. на Кмета на Община Силистра, са констатирани пет броя паянтови постройки, находящи се в ПИ № 66425.500.4447 по КК и КР на гр.Силистра, на адрес: гр. Силистра, ул. "Капитан Мамарчев" № 12.

     ПИ с идентификатор 66425.500.4447 по КК и КР на гр. Силистра е общинска собственост, съгласно ЗОС.  В западната част на имота, между ул. "Капитан Мамарчев" и ул. "Минчо Лъсков" са позиционирани пет броя паянтови постройки с видимо предназначение за гаражи. Постройките са изградени от дъски и ламарина, времеви износени, неподходящи по местоположение, с директен излаз към гореупоменатите улици, създавайки предпоставки за възникване на ПТП, изключително неестетични, загрозяващи околната среда и несъответстващи на изискванията на чл. 169 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

     В Община Силистра няма данни за разрешителни за изграждането им. Постройките не са отразени в кадастралната карта и съответно липсва информация за собственост в кадастралните регистри. Неизвестните извършители са уведомени от общинската администрация, посредством залепяне на съобщение на 18.11.2021 г. на всяка една от постройките и на двата входа на жилищната сграда и поканени за изслушване, предоставяне на доказателства за собственост и наличие на издадени строителни разрешения. Собственикът на паянтова постройка № 1 не се е отзовал на поканата.

     Предвид направените при проверката констатации, налице е необходимостта постройките да бъдат премахнати.

     На основание чл. 195, ал. 6 от ЗУТ

 Н А Р Е Ж Д А М:

      На собственика на паянтова постройка № 1 /съгласно приложената към протокола схема за ситуиране и номериране/, да премахне постройката и разчисти терена от строителните отпадъци в 60 /шейсет/ - дневен срок от датата на връчване/поставяне на настоящата заповед на обекта.

     При неспазване на срока за доброволно изпълнение, заповедта ще бъде изпълнена от органите на Община Силистра, за сметка на собственика на постройката.

     Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ, чрез Община Силистра пред Административен съд - Силистра, в 14-дневен срок.

     Съгласно чл. 217, ал. 1, т. 9 от ЗУТ, жалбите и протестите срещу административен акт не спират изпълнението му. 

  

Д-Р Ю. Н.
Кмет на Община Силистра
/заличени обстоятелства па чл.2 от ЗЗЛД/

Публикувано на: 29 ноември 2021 г. / Печат