Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Констативен акт № 5/09.12.2021 г.


        Днес, 09.12.2021 год. работна група в състав:

1. Т. М. - на длъжност гл. спец. "НС" при Дирекция УТ към Община Силистра;

2. М. К. - на длъжност мл. експерт "АТОН" при Дирекция УТ към Община Силистра,     

       извърши проверка на строеж:  "Гараж № 1", находящ се в ПИ № 00895.502.2040 по КК и КР на с. Айдемир, одобрени със Заповед № РД-18-73 от 11.12.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, съставляващ УПИ XXXVII-2040 за общ. обсл., кв. 240 по плана на с. Айдемир, на адрес: с. Айдемир, ЖК "Деленки-север".

ИМОТЪТ Е: Общинска собственост на Община Силистра, по смисъла на Закона за общинската собственост;

СТРОЕЖЪТ Е СОБСТВЕНОСТ НА: В. П. В.

 УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО :

Възложител: В. П. В.  

Строител : Няма данни

Строителен надзор: Няма данни 

             

 НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Одобрен проект:  НЕ Е НАЛИЧЕН

В т.ч. съгласувани и одобрени части на проекта: НЕ СА НАЛИЧНИ           

Разрешение за строеж: НЕ Е НАЛИЧНО

Протокол Обр. 2:  Няма

Заповедна книга: Няма

Отстъпено право на строеж: НЯМА

 

 Проверката се извърши в: Отсъствието на възложителя

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНСТАТАЦИИ:

       В ПИ № 00895.502.2040 по КК и КР на с. Айдемир - общинска собственост е налична група от четири бр. гаражи. Строеж, по смисъла на § 5, т. 38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, наименован "Гараж №1"е с приблизителни размери 3,30/6,20м и височина ≈ 2,40 м. Стените и тавана на гаража са изпълнени от 6 см бетон с конструктивни оребрявания.  Няма захранване с Eл. и ВиК инсталации.

      ЗП = 21,00 м2.

      Строежът е пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5а от ЗУТ и чл. 10, ал. 1, т. 5 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.  

 

УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ: Извършени строително-монтажни работи без наличие на строителни книжа, разрешение за строеж и без правно основание.

НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ: Чл. 137, ал.3 и чл. 148, ал. 1 от ЗУТ.

       Настоящият констативен акт, се изготви в два екземпляра в отсъствието на възложителя на строежа.

      Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Община Силистра,   ул. "Симеон Велики " № 33  в седемдневен срок, считано от датата на връчване или от поставяне на констативния акт на обекта, на таблото в сградата в сградата и на е-страницата на Община Силистра.

 

         

КОНСТАТИРАЛИ: 

 

1.……………………./Т. М./

 

 2. ……………………...С - Община З "ров - изпълнител /М. К./

 

 СВИДЕТЕЛИ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЕТО:

  

1. ……………….. /С. К./

Публикувано на: 10 декември 2021 г. / Печат