Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 64/02.12.2021 г.


ДО
И.Г.Н.
Ул. "Сливница" № 121, ет.4,ап.17

гр. Варна- район Одесос

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. получателя се е преместил на друг адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 OOQDMV D.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 64

гр. Силистра 02.12.2021г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на ПУП- план за регулация на УПИ IV3377,3378,3379,3380,3389,3390,3391,3394,3395, в кв. 25 по плана на ЦГЧ - гр. Силистра".   

         На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 04 януари 2022 г. / Печат