Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 11/ 12.01.2022 г.


ДО
Г.Е.И.
ул." Филип Тотю" № 238
Гр.Силистра

Настоящото Обявление №11/12.01.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул."Филип Тотю" №238, видно от известие за доставяне№00QHVP K

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 11

гр. Силистра  12.01.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на  УПИ XVI8923,1691,1692,1693,1694,1695,1696, кв. 178 и откриване на нова обслужваща улица от О.Т.858,858а до О.Т.858ж по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра"   

        На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 15 февруари 2022 г. / Печат