Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КОНСТАТИВЕН АКТ № 3/25.02.2022 Г.


Днес, 25.02.2022 год., комисия, назначена със Заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г. на Кмета на Община Силистра, в състав:

 1. Т. М. - на длъжност гл. спец. "НС" при Дирекция УТ към Община Силистра;

2. М. К. - на длъжност мл. експерт "АТОН" при Дирекция УТ към Община Силистра,     

       извърши проверка на строеж:  "Навес с размери 32/5 м за съхранение на автомобили", находящ се в УПИ XI-60 в кв. 5 по РП на с. Майор Ценович, с административен адрес, ул. "Шеста" № 27.

 

       ИМОТ Е СОБСТВЕНОСТ НА: И. Г. Д. и З. П. Д., съгласно Н.А. № 72, том V, дело 2051/1996 г.

 

СТРОЕЖЪТ Е СОБСТВЕНОСТ НА: И. Г. Д. и З. П. Д.

 

УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО: И. Г. Д.

Възложител:  И. Г. Д.

Строител : Няма данни

Строителен надзор: Няма данни

                

НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Одобрен проект:  НЕ Е НАЛИЧЕН

В т.ч. съгласувани и одобрени части на проекта: НЕ СА НАЛИЧНИ    

Разрешение за строеж: НЕ Е НАЛИЧНО

Протокол Обр. 2:  НЯМА

Заповедна книга: НЯМА

 

 Проверката се извърши в: Присъствието на възложителя

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНСТАТАЦИИ:

На източната имотна граница на имота е изграден навес с размери 32/5 м. Навесът е изпълнен с метална конструкция: метални колони и леки метални едноскатни ферми в осем междуосия по 4 м, с покривно покритие от ЛТ-ламарина. Металните колони са закрепени в стоманобетонната настилка. Навесът се използват за съхранение на автомобили.

       Няма захранване с Eл. и ВиК инсталации.

      ЗП = 160,00 м2.

      Строежът е пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "б" от ЗУТ и чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

 

УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ: Извършени строително-монтажни работи без наличие на строителни книжа и разрешение за строеж.

НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ: Чл. 137, ал.3 и чл. 148, ал. 1 от ЗУТ.

       Настоящият констативен акт, се изготви в два екземпляра в присъствието на възложителя на строежа.

       Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Община Силистра,   ул. "Симеон Велики " № 33  в седемдневен срок, считано от датата на връчване или от поставяне на констативния акт на обекта, на таблото в сградата и на е-страницата на Община Силистра.

 

          

КОНСТАТИРАЛИ:

  

1.……………………./Т. М./

Заличени обстоятелства по чл. 2 от ЗЗЛД

  

2. ……………………... /М. К./

Заличени обстоятелства по чл. 2 от ЗЗЛД

  

СВИДЕТЕЛИ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЕТО:

 

1.………………..

 2. ………………..

Публикувано на: 10 март 2022 г. / Печат