Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КОНСТАТИВЕН АКТ № 1/25.02.2022 Г.


Днес, 25.02.2022 год., комисия, назначена със Заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г. на Кмета на Община Силистра, в състав:

1. Т. М. - на длъжност гл. спец. "НС" при Дирекция УТ към Община Силистра;

2. М. К. - на длъжност мл. експерт "АТОН" при Дирекция УТ към Община Силистра,     

       извърши проверка на строеж:  "Склад с размери 31/12,5 м", находящ се в ПИ № 78358.2.9, ПИ № 78358.2.10 по КК и КР землище с. М. Ценович и част от общински път, ул. "Девета" по РП на с. Майор Ценович, община Силистра.

 

      ИМОТ: ПИ № 78358.2.9 по КК и КР  землище с. М. Ценович е собственост на И. Г. Д., съгласно Н.А. № 50, том 12, рег. 3962 от 05.09.2019 г., издаден от Служба по вписванията гр. Силистра.

       ИМОТ: ПИ № 78358.2.10 по КК и КР землище с. М. Ценович е общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 3594 от 06.03.2006 г., издаден от Кмет на община Силистра.

      ИМОТ: общински път, ул. Девета" по РП на с. М.Ценович, одобрен със Заповед № 848/27.12.1978 г. - публична общинска собственост на Община Силистра, по смисъла на Закона за общинската собственост.

СТРОЕЖЪТ Е СОБСТВЕНОСТ НА: И. Г. Д.

 

УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО: И. Г. Д.

Възложител:  И. Г. Д.

Строител : Няма данни

Строителен надзор: Няма данни

                

НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Одобрен проект:  НЕ Е НАЛИЧЕН

В т.ч. съгласувани и одобрени части на проекта: НЕ СА НАЛИЧНИ    

Разрешение за строеж: НЕ Е НАЛИЧНО

Протокол Обр. 2:  НЯМА

Заповедна книга: НЯМА

Отстъпено право на строеж: НЯМА

  Проверката се извърши в: Присъствието на възложителя

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНСТАТАЦИИ:

        В ПИ № 78358.2.9 и № 78358.2.10 е изградено хале с видимо предназначение склад,  с външни размери 31/12,50 м, като част с дължина от 17 м попада в ПИ № 78358.2.10 - общинска собственост, останалата част с дължина от 14 м попада в ПИ № 78358.2.9 - собственост на И. Д., а по отношение на ширината на сградата - част с ширина от 4 м, по цялата дължина попада в обхвата на общински път, улица. Позиционирането на строежа в имотите е замерено с GNSS система TRIMBLE R4. При външният оглед на сградата и по информация на г-н И. Д., същата е изпълнена от метална конструкция с ограждащи стени от панели и покривно покритие от ЛТ-ламарина. Екипът не е допуснат за вътрешен оглед. Предвид наклона на терена в северна посока стоманобетонната настилка на сградата е на ниво тротоар, а в южната част на сградата, кота цокъл е на около 80-100 см над нивото на терена. Няма захранване с Eл. и ВиК инсталации.

      ЗП = 387,50 м2.

      Строежът е пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "б" от ЗУТ и чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

 УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ: Извършени строително-монтажни работи без наличие на строителни книжа, разрешение за строеж и без правно основание.

НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ: Чл. 137, ал.3 и чл. 148, ал. 1 от ЗУТ.

       Настоящият констативен акт, се изготви в два екземпляра в присъствието на възложителя на строежа.

      Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Община Силистра,   ул. "Симеон Велики " № 33  в седемдневен срок, считано от датата на връчване или от поставяне на констативния акт на обекта, на таблото в сградата и на е-страницата на Община Силистра.

           

КОНСТАТИРАЛИ:

1.……………………./Т. М./

Заличени обстоятелства по чл. 2 от ЗЗЛД

 

2. ……………………... /М. К./

Заличени обстоятелства по чл. 2 от ЗЗЛД

  

СВИДЕТЕЛИ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЕТО:

  

1.………………..

 

2. ………………..

Публикувано на: 10 март 2022 г. / Печат