Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Констативен акт № 1/ 08.03.2022 г.


във връзка с чл. 224а от ЗУТ

 

             Днес, 08.03.2022 г. работна група в състав:

              1. Т. М. -  гл. специалист "НС" в дирекция УТ при Община Силистра

              2. М. К. - мл. експерт "АТОН" в дирекция УТ при Община Силистра,

 

             извърши проверка на строеж: "Двуетажна жилищна пристройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда", с местоположение ПИ № 66425.501.4667 по КК и КР на гр. Силистра, с административен адрес: ул. "Н.Й. Вапцаров" № 79.

 

             Имотът е собственост на: Я. Р. А., съгласно Нотариален акт за покупко -продажба на недвижим имот с № 168, том I, рег. № 1337, дело № 51 от 15.03.2016 г., вписано в службата по вписванията с вх. рег. № 1321/15.03.2016 г., акт № 174, том III, дело № 489 / 2016 г.; Нотариален акт за учредяване на вещно право на строеж в съсобствен недвижим имот при условията на  чл. 183, ал. 1 от ЗУТ № 17, том VII, рег. № 8352, дело № 856 / 2016 г., вписан в службата по вписванията с вх. рег. № 656, акт № 138, том XVII, дело № 2707/01.11.2016 г.

 

           Строежът е собственост на: Я. Р. А.

            І. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО :

           Строежът се изпълнява от: Я. Р. А.

           Възложител: Я. Р. А.

            Строител : няма данни

            Строителен надзор:  няма данни   

           

II.   ПРЕДСТАВЕНИ СТРОИТЕЛНИ  КНИЖА  И  ДОКУМЕНТИ :

            Одобрен проект: Одобрен на 19.06.2017 г. от гл. архитект на Община Силистра, инвестиционен проект в части: Архитектура, Конструкции, Електрическа, ВиК, Електрическа, ПБ, ЕЕ, Паркоустройство и Геодезия

            Разрешение за строеж: РС № 65/12.07.2017 г., влязло в сила на 27.07.2017 г.         

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво:  няма

            Заповедна книга: няма

           ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА :

 

           Строежът представлява двуетажна жилищна пристройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда с РЗП=307,19 м2 . Позиционирането на сградата е в съответствие на с чертеж № 1/14 Ситуация от част Архитектурна. Параметрите на сградата съответстват на проектните.  Строежът е завършен.

          Строежът е пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗУТ  и  чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи. 

           ІV.  УСТАНОВЕНИ  НАРУШЕНИЯ: 

            Открита е строителна площадка, без да е наличен съставен протокол за откриване на строителна площадка и определяне линия и ниво на строежа, в нарушение на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно което е строеж с нарушения по смисъла на чл. 224, ал.1 от ЗУТ.

 

             V. НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ :

Чл. 157, ал. 1  от Закона за устройство на територията

 

VІ.  ДРУГА  НАЛИЧНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Констативен протокол от 01.03.2022 г.

 

Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби настоящият констативен акт е основание за започване на административно производство по реда на  чл.224а, ал. 1 от ЗУТ, за строежите без изискващите актове и протоколи по време на строителството и за издаване на заповед за спиране на строежа по реда на чл. 224а, ал. 1 ЗУТ.

         Настоящият констативен акт, се изготви в два екземпляра в отсъствието на посочения за извършител на строежа.

Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Община Силистра, ул. "Симеон Велики " № 33 в седем дневен срок, считано от датата на получаване /връчване/ и/или поставяне на констативния акт на фасадата на строежа, на таблото в сградата и на е-страницата на Община Силистра.

 

 

 ПРИСЪСТВАЛИ НА ПРОВЕРКАТА:                                 КОНСТАТИРАЛИ:

 

1. _______________                                                            1. _________________ / Т. М. /

                                                                                  Заличени обстоятелства по чл. 2 от ЗЗЛД

 

          2. _________________ / М. К./

Заличени обстоятелства по чл. 2 от ЗЗЛД

 

СВИДЕТЕЛИ ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТСЪСТВИЕ НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ НА СТРОЕЖА:

 

 1.______________________ / П. В./                                                2.__________________ /Н. Н./

        / свидетелите са лица, не участващи в проверката и съставянето на констативния акт /

Заличени обстоятелства по чл. 2 от ЗЗЛД

 

            Настоящият констативен акт се съобщава лично и по реда на §4, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Публикувано на: 15 март 2022 г. / Печат