Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Констативен акт № 4/ 09.03.2022 г.


Днес, 09.03.2022 год., комисия, назначена със Заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г. на Кмета на Община Силистра, в състав:

 

1. Т. М. - на длъжност гл. спец. "НС" при Дирекция УТ към Община Силистра;

2. М. К. - на длъжност мл. експерт "АТОН" при Дирекция УТ към Община Силистра,     

       извърши проверка на строеж: "Г-образна постройка - допълващо застрояване", находяща се в поземлен имот с идентификатор 66725.501.4637 по КК и КР на гр. Силистра, с административен адрес,ул. "Н.Й. Вапцаров" № 159.

 

        ИМОТЪТ Е СОБСТВЕНОСТ НА: С. А. С. и С. А. С., съгласно нотариален Акт № 8, том XXIII, вписан в Служба по вписванията с Вх. рег. № 9517/21.12.2012 г., /по Кадастрални регистри/.

 

СТРОЕЖЪТ Е СОБСТВЕНОСТ НА: С. А. С. и С. А. С.

 

УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО: С. А. С.

Възложител:  С. А. С.

Строител : Няма данни

Строителен надзор: Няма данни

                

НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Инвестиционен проект, в т. г. и Конструктивно становище:  Няма  

Разрешение за строеж: Няма

Протокол Обр. 2:  Няма

Заповедна книга: Няма

 

 Проверката се извърши в: Отсъствието на възложителя

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНСТАТАЦИИ:

 

       На южната имотна граница в ПИ с идентификатор 66725.501.4637 е налично Г-образна постройка с приблизителни размери 4,70/3,50/2,50 м, която се явява допълващо за имота застрояване. Постройката е изпълнена по монолитен начин- тухлени стени и стоманобетонна покривна плоча. СБС от мрежа НН попада в имота на приблизително 30 см от имотната граница и е в обхвата на постройката.

       Осъществен е само външен оглед, без достъп в имота. Собствениците не са открити на адреса.  По информация на съседи, същите пребивават в чужбина.

        Приблизителна ЗП = 14 м2.

 Строежът е шеста категория, съгласно чл. 137, ал.1, т. 6 от ЗУТ.

 

         УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ: Извършени строително-монтажни работи без наличие на строителни книжа и разрешение за строеж, в несъответствие с изискванията чл. 64, ал. 3, т. 2, буква "а" от Закона за енергетиката, във връзка с Приложение 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и подлежащ на премахване по реда на чл. 225а от ЗУТ.

 

НАРУШЕНИ РАЗПОРЕДБИ: Чл. 137, ал.3 и чл. 148, ал. 1 от ЗУТ,  чл. 64, ал. 3, т. 2, буква "а" от Закона за енергетиката, във връзка с Приложение 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

       Настоящият констативен акт е съставен на основание чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ, за изпълнен строеж, без налични строителни книжа, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.

       Констативен акт № 9/09.03.2022 г. се състави в три екземпляра, в отсъствието на възложителя на строежа.

        Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Община Силистра,   ул. "Симеон Велики " № 33  в седемдневен срок, считано от датата на връчване и/или от поставяне на констативния акт на обекта, на таблото в сградата и на е-страницата на Община Силистра.

 

           

КОНСТАТИРАЛИ:

 

 

1.……………………./Т. М./

Заличени обстоятелства по чл. 2 от ЗЗЛД

 

2. …………………….../М. К./

Заличени обстоятелства по чл. 2 от ЗЗЛД

 

 

 СВИДЕТЕЛИ ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТСЪСТВИЕ НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ НА СТРОЕЖА:

 

 1.________________________/ П. В. /                                              2.__________________/ Н. Н. /

        / свидетелите са лица, не участващи в проверката и съставянето на констативния акт /

Заличени обстоятелства по чл. 2 от ЗЗЛД

 

            Настоящият констативен акт се съобщава лично и по реда на §4, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Публикувано на: 15 март 2022 г. / Печат