gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪВМЕСТНА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ "МЛАДЕЖТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И НАРКОТИЦИТЕ" И "МЛАДИТЕ ЗА СИЛИСТРА" 2023


Публикувано на 06 март 2023 г.


Община Силистра, чрез Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), Общинския съвет по наркотични вещества (ОСНВ) / Превантивния информационен център по зависимости (ПИЦ) и отдел „Образование и младежки дейности“, обявява Съвместна конкурсна сесия за младежки проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“ и „Младите за Силистра“ 2023.

Целта е развиване на инициативността, доброволчеството и гражданската активност на учениците, като им се даде възможност самите те да инициират, разработят и реализират дейности в девет направления, съгласно утвърдени Правила и насоки за кандидатстване.

Проектите ще се реализират в периода от 01.05 – 15.06.2023 г.

В конкурсната сесия могат да кандидатстват ученически групи, състоящи се минимум от 10 ученици на възраст от 12 до 18 години или V-XI клас, както и пълнолетен ръководител на проекта. Максималният размер на отпусната сума е 1500 лв. за едно проектно предложение.

Крайният срок за подаване на проектните документи е 07.04.2023 г. /петък/, стая 307 в сградата на Община Силистра.

Пълният комплект документи за кандидатстване, както и правила и насоки за кандидатстване и критерии за оценка можете да изтеглите тук.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10081
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10081