gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СРЕБЪРНА ЩЕ Е ЧАСТ ОТ ТРАНСГРАНИЧЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ


picture

Публикувано на 20 януари 2017 г.


На 19 януари 2017г. в гр. Русе се проведе кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на предварително проучване на природното наследство и неговия потенциал за социализация в българо-румънския трансграничен регион в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.068, изпълняван от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и финансиран чрез Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор по проекта от румънска страна е Фондация „Жива природа“ в гр. Кълъраш.
Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото природно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на природното богатство: Маршрут „Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния-България”. 
В рамките на проекта се провежда предварително проучване на обектите на природното наследство в региона, сред които е и Биосферния резерват "Сребърна" (Рамсарско място). Той ще бъде включен в маршрута, като изключително интересна дестинация. Изследването си поставя за цел да изготви оценка на техния туристически потенциал, както и проучи спецификите на различните режими на управление. Въз основа на получените резултати трябва да се разработи вариант на маршрут „Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния-България”.
За тази цел се предвижда провеждането на консултации със заинтересованите страни и експертната общност, под формата на кръгли маси - 2 в България и 2 в Румъния. Те ще доведат до избор на най-подходящ вариант за създаването на маршрута и до постигане на консенсус относно проблемните области и предизвикателства пред управлението и популяризирането на обекти като туристически дестинации.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4304
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4304