gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЗГ "ДОБРУДЖА"


picture

Публикувано на 30 април 2018 г.


Днес, 30.04.2018г., се проведе  церемония "Първа копка" за стартиране на строително-монтажните и ремонтните работи на обект ПЗГ ,,Добруджа“, по проект "Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа”, с Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01 финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

За да представи проекта на събитието присъстваха д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет Силистра, г-н Ростислав Павлов – секретар на общината, инж. Тихомир Борачев – зам.-кмет „Устройство на територията“, г-жа Юлия Василева – ръководител на проекта и директора на професионалната гимназия – инж. Гинка Николова, представители на медиите, експерти от общината, учители и ученици.

В приветствието си към присъстващите д-р Юлиян Найденов изрази голямата отговорност, с която всички служители на общината и той лично подхождат към обновяването и ремонтните дейности на всички образователни структури.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 300 000 лв, като 85% е съфинансирането от Европейския фонд за Регионално развитие и 15% е националното съфинансиране. Предвидената подкрепа по оперативната програма за подобряване на материално техническата база, ще спомогне за по-лесната интеграция и социализиране в обществото в процеса на обучение, както и по-успешно реализиране на пазара на труда на настоящите и бъдещи ученици на образователната институция.

Проектът "Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа” се изпълнява по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура”


Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5368
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5368