gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

НА 27.08.2018 Г. СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."СИМЕОН ВЕЛИКИ", ГР. СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 23 август 2018 г.


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
На 27.08.2018г. стартират дейностите по изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул.“Симеон Велики“, гр. Силистра“.

На основание издадена Заповед №ЗК-1384 / 22.08.2018 г. на кмета на Община Силистра всички превозни средства паркирани в участъка между площад „Албена“ /ОМV/ и ул. „Хаджи Димитър“ следва да бъдат преместени. Движението на пътни превозни средства ще се извършва съгласно одобрена временна организация на движението. Заповедта на кмета е публикувана на сайта на Община Силистра.

Призоваваме ви да проявите разбиране и да ни извините за причиненото неудобство.


Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ – гр. Силистра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПРР 2014-2020 г.
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5617
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5617