gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ПО ПРОЕКТ 15.2.1.046, ROBG - 29 "EASYGUIDE - INTERACTIVE MOBILE APPLICATION FOR PROMOTING THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE IN THE REGION OF CALARASI AND SILISTRA" - ИНТЕРАКТИВНО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В РАЙОНА НА КЪЛЪРАШ И СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 24 август 2018 г.


На 23 август 2018 г., от 09:00 ч. в х-л Данубе в гр. Силистра (пл. "Свобода" 1) се проведе публичен дебат във връзка с проект: 15.2.1.046, ROBG – 29 „EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra” - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра.
На събитието присъстваха д-р Мирослав Тодоров – зам. кмет „Финанси и икономика“, инж. Тихомир Борачев – зам. кмет „Устройство на територията“, журналисти, екипът за изпълнение на проекта от община Силистра и музей „Долен Дунав“, гр. Кълъраш, граждани и служители на общинска администрация.
Директорът на музей „Долен Дунав“, гр. Кълъраш г-н Валентин Парник представи обектите от румънска страна и тяхното значение. Ръководителят на проекта г-жа Николета Дечева, представи обектите в община Силистра, които са включени и кратка информация за тях.
След като бяха представени обектите и от двата партньора, от страна на журналисти и граждани постъпиха предложения за допълване на обектите от българска страна.
Проектът „EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra” - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра е съфинансиран от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния – България. Договор № 15.2.1.046, ROBG – 29, с Водещ партньор Община Силистра и проектен партньор музей „Долен Дунав“, гр. Кълъраш. Общата стойност на проекта е 927 792,47 евро, от които 788 623,60 евро съфинансиране от ЕФРР, 120 613,02 евро национално съфинансиране, 15 352,83 евро собствен принос от Община силистра и 3 203,02 евро собствен принос от музей „Долен Дунав“.
Крайният срок за изпълнение на проекта е 26 март 2019 година.
Проектът има за цел да подобри опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5623
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5623