gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


Публикувано на 23 януари 2019 г.


Днес, 23.01.2019 год. в сградата на общинска администрация се проведе заседание на Работна група за отчитане на изпълнението на Инвестиционната програма на Община Силистра за 2018 год.

Работната група е сформирана със Заповед на Кмета на Община Силистра за наблюдение и отчитане на изпълнението на одобрената Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020 г. и включва представители на Камарите на архитектите, на строителите, на инженерите в инвестиционното проектиране, общински съветници, представители на сдружения с нестопанска цел, на институции и общински служители. Ангажимент на Работната група е да заседава минимум два пъти годишно, да осъществява мониторинг и контрол по изпълнение на програмата, да приема отчета за изпълнение за текущата година, както и да проследява програмите за всяка следваща година.

На заседанието беше представена Инвестиционната програма и изготвените отчети по подготовка и изпълнение на следните проекти:


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6053
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6053