gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ВЪЗЛАГАНЕ НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПО ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


Публикувано на 17 септември 2019 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ

ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра

Община Силистра публикува Списък на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, които има право да възлага, считано от 01.10.2019 г. / 03.10.2019 г., за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.03.2020 г., съгласно Решение № 1-447-10 / 16.09.2019 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, и образец на заявление до Кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по линии от списъка.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17:00 ч. на 25.09.2019 г.

Приложения:
1. Списък на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра.
2. Образец на заявление за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.

17.09.2019 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6644
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6644