gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (МКБППМН) И ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (ОСНВ) ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА ОБЯВЯВАТ ЗА СЕДМА ГОДИНА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ "МЛАДЕЖТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И НАРКОТИЦИТЕ


Публикувано на 18 септември 2019 г.


Целта е развиване на инициативността, доброволчеството и гражданската активност на учениците, като им се даде възможност самите те да инициират, разработят и реализират дейности в седем направления, касаещи основно превенция на зависимости, противоправно и рисково поведение и промотиране на здравословен и безопасен начин на живот.

Проектите ще се реализират в периода от 21.10.2019 – 22.11.2019 г.

В конкурсната сесия могат да кандидатстват ученически групи, състоящи се минимум от 10 ученици на възраст от 12 до 18 години и поне едно лице над 18 години, което да бъде ръководител на проекта и да представлява групата в отношенията й с Общинска администрация. Максималният размер на отпусната сума е 2000 лв. за едно проектно предложение.

Крайният срок за подаване на проектните документи е 11 октомври /петък/ 2019 г. до 16.00 часа в стая 307 в сградата на Община Силистра.

Пълният комплект документи за кандидатстване, както и правила и насоки за кандидатстване и критерии за оценка можете да изтеглите оттук.

За контакти: телефон 086/ 816 239
Мария Харизанова, Секретар на МКБППМН
Катя Минчева, Секретар на ОСНВ


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6646
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6646