gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

"ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА - СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 27 септември 2019 г.


Днес, 27 септември 2019 год., се проведе церемония „Първа копка“ за стартиране на строително – монтажните и ремонтни работи на обектите на интервенция по проект “Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца – Силистра“ с Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
За да представи проекта на събитието присъстваха д-р Мирослав Тодоров, изпълняващ длъжността Кмет на Община Силистра, представители на фирмите изпълнители и проектанти, екипът на проекта, представители на медиите, експерти от общината и други.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 276 486,00 лв, като съфинансирането от Европейския фонд за Регионално развитие е 1 085 013,10 лв, а националното съфинансиране в размер на 191 472,90 лв. Предвидената подкрепа по оперативната програма ще осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги за деца и младежи, включително за децата с увреждания и с тежки множествени увреждания и осигуряване на достъп до социални услуги.

Проектът “Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца – Силистра“ се изпълнява по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 5 „Регионална социална инфраструктура”.


Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца - Силистра”, с Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6652
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6652