gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЩИНА СИЛИСТРА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА, КОИТО СА ЗАСТРАШЕНИ В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ COVID-19


Публикувано на 27 април 2020 г.


Община Силистра стартира реализацията на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.101-0080-C01 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Целта на Проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда, както и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.
С реализирането му ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.
В рамките на Проекта ще бъдат обхванати 200 лица от целевите групи за срок от 8 месеца, като нуждаещите се лица могат да заявяват потребностите си на откритите за целта телефонни линии.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
 Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 Хора с увреждания;
 Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:
 в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
 в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
 самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
 Доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);
 Заплащане на битови сметки (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);
 Заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Бюджетът на проекта е в размер на 318 000 лева.

Телефони за контакт:
0878807052; 0878807053 и 0878807054.

Екипа на проекта


Договор BG05M9OP001-2.101-0080-C01 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7118
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7118