gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СТАРТИРАХА ОБУЧЕНИЯТА И СУПЕРВИЗИЯТА НА ПРИЕМНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ОБЛАСТНИЯ ЕКИП И КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМНА ГРИЖА, КАКТО И НА ЕКСПЕРТИ ОТ ОЗД ПРИ ДСП-СИЛИСТРА ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015" ЗА 2018 г.


Публикувано на 30 юни 2020 г.


Във връзка с реализирането на Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, през м. юни 2020 г. бе възобновено провеждането на обучения и супервизия на приемните семейства, Областния екип по приемна грижа /ОЕПГ/, експерти от ОЗД при ДСП - Силистра и Комисията по приемна грижа /КПГ/ към Регионална дирекция «Социално подпомагане» /РДСП/ – Силистра, след като през м. март тези дейности бяха временно преустановени във връзка с въвеждането на конкретни мерки в структурите на АСП, с цел предотвратяване на разпространението на заболяването COVID-19.
През настоящия месец, Областният екип по приемна грижа премина едно специализирано обучение, обхващащо идентфицирани потребности от такова в процеса на работата на екипа. Проведени бяха една групова и една индивидуална супервизия по отношение на възникнали конкретни и специфични проблеми в работата на специалистите, като в груповата супервизия бяха включени и експертите от ОЗД при ДСП – Силистра.
Специализирано обучение бе проведено и за членовете на Комисията по приемна грижа към РДСП – Силистра по изготвена по Проекта Програма за специализирано обучение.
Обученията и супервизията се проведоха от СНЦ „Еквилибриум“, съгласно сключен договор между Сдружението и Община Силистра, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки.
Възобновени бяха и дейностите за подкрепа на приемните семейства, съгласно годишния график, като са организирани и проведени по едно специализирано и надграждащо обучение, 3 групови супервизии и 4 групи за самопомощ.
В периода на въведеното в страната извънредно положение, с цел предотвратяване разпространението на заболяването COVID-19, специалистите по приемна грижа, продължиха да оказват подкрепа на приемните семейства чрез индивидуални супервизии, информативни и консултативни услуги, предоставяни чрез алтернативни методи при спазване на въведените хигиенни мерки и такива за социална дистанция.
Специалистите от ОЕПГ взеха участие в онлайн семинари на теми „Как говорим за коронавируса с децата, живеещи в алтернативни грижи и как им помагаме да се справят с последствията от изолацията?“; „Как помага супервизията на приемните родители за формиране на професионални умения и повишаване качеството на приемната грижа?“ и „Супервизия в социалната сфера, основаваща се на подхода „каунселинг“ подготвени от екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, изследователска и консултантска организация в Нов български университет и дипломанти на магистърска програма „Психо-социални интервенции за деца и семейства“.
Не са преустановявани дейнсостите по предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“, като от началото на 2020 г., в приемни семейства са настанени 7 деца без увреждания от общността, на възраст от 0 до 3 г.
Четири деца без увреждания, на възраст от 0 до 3 години са изведени от приемни семейства, като са осиновени от български граждани.
Към момента, действащите приемни семейства на територията на община Силистра са 22 /20 в гр. Силистра и 2 в с. Кайнарджа/, като от началото на годината е утвърдено и вписано в Регистъра 1 ново приемно семейство и няма заличени такива. Всички приемни семейства са професионални. Настанените деца в приемни семейства са 23, на възраст, както следва: от 0 до 3 г. - 14 деца; от 3 до 6 г. - 4 деца; от 6 до 14 г. – 2 деца и от 14 до 18 г. – 3 деца.

Екип на Проекта


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7336
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7336