gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Издаване на талон за безплатно паркиране на изцяло електрическо превозно средство (ИЕПС) и електрическо превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК) на територията на община Силистра


Публикувано на 11 септември 2020 г.


Община Силистра информира физическите и юридическите лица, собственици на изцяло електрически превозни средства (ИЕПС) или електрически превозни средства с горивна клетка (ЕПСГК), че с решение № 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра бяха приети изменения и допълнения в Наредбата за организация на движението на територията на община Силистра (НОДТОС), които регламентират правото на ИЕПС и ЕПСГК да паркират в режим на безплатно паркиране на територията на община Силистра, което се удостоверява с надлежно издаден талон, поставен на предното стъкло на превозното средство. Талонът се издава от кмета на Община Силистра или оправомощено от него длъжностно лице на собственик на ИЕПС или ЕПСГК, съгласно чл. 42д от НОДТОС.

Уведомяваме Ви, че лицата, които желаят да ползват услугата, следва да подават заявление по образец до кмета на Община Силистра, към което прилагат:

  1. документ, удостоверяващ платена застраховка „Гражданска отговорност“ на изцяло електрическо превозно средство (ИЕПС) или на електрическо превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК);
  2. копие на свидетелство за регистрация – част I на изцяло електрическо превозно средство (ИЕПС) или на електрическо превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК);
    1. лична карта – за справка.

 Талоните за безплатно паркиране на изцяло електрическо превозно средство (ИЕПС) или на електрическо превозно средство с горивна клетка (ЕПСГК) се издават в срок до 14 дни, след подаване на необходимите документи. Талонът за безплатно паркиране на ИЕПС или ЕПСГК се предоставя на лицето, подало заявлението.

 Забележка: Поради извършващите се ремонтни дейности в сградата на Община Силистра, образец на заявление се получава в стая 318 на общината.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7501
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7501