gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПИРО


picture

Публикувано на 16 ноември 2020 г.


Днес, 16.11.20202г., в заседателната зала на Община Силистра се проведе работна среща във връзка с предстоящите дейности по разработване и прилагане на План за интегрирано развитие на Община(ПИРО) Силистра за периода 2021-2027г.
ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.
В работната среща участваха: д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра, д-р Мария Димитрова – председател на ОбС; заместник- кметовете: Мария Недялкова, инж. Тихомир Борачев; директорите на дирекции- Цветана Игнатова,инж. Весела Тодорова, Йорданка Владимирова и нач.-отдел „Европейски проекти и програми“ Татяна Стоянова.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7700
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7700