gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ "СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ГР. СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 14 декември 2020 г.


Приключиха основните дейности по проект „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра " с Договор № BG16RFOP001-5.002-0010-С01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Проектът се изпълни по Приоритетна оc 5 "Регионална социална инфраструктура".

Общата стойност на проекта е 1 109 724,76 лв, съфинансиране от ЕФРР – 943 266,05 лв и национално съфинансиране – 166 458, 71 лв.

Главната цел на проекта е да се създадат условия за подобряване на социалното приобщаване на възрастните хора и хората с увреждания, посредством изграждането на инфраструктура, необходима за разкриването и предоставянето на социални услуги в „Център за грижа за лица с психични разстройства ЦГЛПР“ (с капацитет 15 места) и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ЦГВХНС (с капацитет 15 места);

С изпълнението на заложените дейности се изградиха:

Две нови социални услуги - центрове за специализирана здравно-социална грижа за хора с психични увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване, които имат потребност от постоянни медицински грижи.

1. „Център за грижа за лица с психични разстройства ЦГЛПР“

В центъра се създават условия, осигуряващи качество на живот, в среда близка до семейната. Пространството е организирано по начин, който осигурява, от една страна комфорт, а от друга безопасността на хората. Обзавеждането осигурява удобства, максимално близки до домашни условия, като същевременно се осигурява постоянна медицинска грижа.

      2. „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ЦГВХНС“

„Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ЦГВХНС“ е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с осигуряване на денонощни медицински грижи, с цел осигуряване на достоен и пълноценен живот на потребителите.

Специфични цели на социалните услуги:

Оборудването и обзавеждането в сградите на двата центъра се доближава в максимална степен до съвременните стандарти за жилища, като успешна комбинация от функционалност, достъпност и практичност. Количеството и вида на обзавеждането, и оборудването е съобразено с функционалните характеристики към Насоките за кандидатстване по процедурата, и предвидените капацитети за всяка една услуга. То осигурява качественото предоставяне на планираните социални услуги след тяхното разкриване и ефективност на работата на специалистите.

Екип по проекта


Този документ е създаден в рамките на проект „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра”,по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0010-C01 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с бенефициент Община Силистра, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПРР 2014-2020 г.
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7751
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7751