gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+"


Публикувано на 24 март 2021 г.


Община Силистра подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0070 „Патронажна грижа + в община Силистра“ по Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Целта на проектното предложение е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на COVID-19.

С реализиране на проектното предложение ще се надгради модела за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания чрез осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Конкретните целеви групи, към които е насочен проекта са: хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

В рамките на Проекта ще бъдат обхванати 220 лица от целевите групи, като социалната услуга ще се предоставя 12 месеца.

Доставчик на здравно-социалната услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа” ще бъде отдел "Обществено здраве, социалана политика и спорт" при Община Силистра.

Дейностите по патронажна грижа ще включват: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране, рехабилитация и здравни грижи; Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Здравно-социалните услуги ще се предоставят без да се заплаща такса от потребителите. Всяко лице от целевата група ще получава патронажна грижа до 2 часа на ден.

За предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, след проведен подбор, ще бъде назначен персонал, за който ще бъдат осигурени обучение и супервизия.

За гарантиране на прозрачност при изпълнение на проектните дейности и за популяризиране целите и дейностите на Европейския съюз, Европейския социален фонд, ОП РЧР и на проекта, ще бъдат осъществени дейности за информиране и публичност.

Бюджетът на проекта е в размер на 470 131,20 лева, за срок от 16 месеца, като през първите три месеца ще се изпълняват подготвителни дейности, а от 01.07.2021 г. ще стартира социалната услуга.

Екипа на проекта


Договор BG05M9OP001-6.002-0070 по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8052
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8052