gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ "ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СИЛИСТРА"


Публикувано на 02 април 2021 г.


Приключиха основните дейности по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра“ с Договор № BG16RFOP001-1.031-0005-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът се изпълни по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP0001-1.031 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014–2020”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020”.

Общата стойност на проекта е 1 547 494,55 лв., съфинансиране от ЕФРР - 1 315 370.36 лв. И национално съфинансиране - 232 124.19 лв.

Главната цел на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност, опазване на околната среда посредством намаляване на енергопотреблението и свързаното с него емисии от парникови газове, създаване на достъпност чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

С изпълнението на заложените дейности се постигна:

Подобрена среда за работа, обновена и модернизирана сграда на общинска администрация – Силистра, внедрени мерки за енергийна ефективност и осигурена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

С въведените мерки за енергийна ефективност на проекта се постигна намаляване на потреблението на енергия в сградата, което от своя страна води до редукция на емисиите на парникови газове и вредни вещества в атмосферата и ще спомогне за опазване на околната среда.

Екип по проекта


Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация - Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0005-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8084
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8084