gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА УВЕДОМЯВА ПЧЕЛАРИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ПЧЕЛИТЕ


Публикувано на 14 май 2021 г.


В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ на дата 21.05.2021 г., от залез слънце до 10,00 часа ще проведе наземно локално третиране в жп гарите в участък Самуил – Силистра. На дати 28.05.2021 г., 15.06.2021 г., 26.08.2021 г. и 23.09.2021 г. от залез слънце до 10,00 часа ще се проведе обезтревяване на площите между пероните в гърловините на жп гара Силистра. Третирането ще се извършва с хербицид срещу плевели препарат „Клиник 36 СЛ“ не токсичен за пчели, представляващ глифозат под формата на разтворим препарат и категория на употреба – непрофесионална, с карантинен срок 21/30 (двадесет и един/тридесет дни), доза 300/700 мл на декар. Ще се приложи срещу унищожаването на плевели изцяло – както на надземните части, така и на кореновата система на земя върху която са разположени елементи на железопътна инфраструктура (гари, коловози и перони). Продуктът е включен в Списъка на разрешени за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/ или Регистъра на ветеринаромедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

За съгласуване на план графика отговаря лицето Стоян Стоянов – инж. Механик, ревизор вагони в РП Енергосекция София, телефон за връзка 0896188139, притежаващ Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията – боравене с продукти за растителна защита от професионална категория.

За отговорник на изпълнението на пръскането е определен инж. Емил Борисов – началник РЦ Русе, телефон за връзка 0896188139.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка на жп гарата.

Община Силистра напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите.

План графика подлежи на промяна при наличие на лоши метрологични условия.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8190
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8190