gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ - ЕТАП 2 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ УСЛУГИ"


Публикувано на 31 май 2021 г.


На 27.05.2021 година Община Силистра подписа договор с Регистрационен № BG05M9OP001-2.090-0006-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, за изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.090-0006-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“.

Проектът е на стойност 542 000,00 лева, в т.ч. от ЕСФ в размер на 460 700,00 лв. и 81 300 лв. от национално национално съфинансиране и е насочен към осигуряване подкрепа на процеса по деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания чрез развитието на услуги в общността, осигуряващи им независим и достоен живот и пълноценно включване в живота на обществото. Изпълнението на проекта е в съответствие с Плана за действие на периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и е част от цялостния процес на деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания и изграждането на алтернативна подкрепа в общността чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.

 Целеви групи по проекта са:

1.         Лица с психични разстройства;

2.         Възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване;

 При реализацията на проекта ще се разкрият и предоставят за период от 12 месеца следните нови социални услуги за възрастни и хора с увреждания:

*Център за грижа за лица с психични разстройства – с капацитет 15 места;

*Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване – с капацитет 15 места.

 За качествено и ефективно предоставяне на новите социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания ще бъде нает персонал, след извършен подбор.

За гарантиране на прозрачност при изпълнение на проектните дейности и за популяризиране целите и дейностите на Европейския съюз, Европейския социален фонд, ОП РЧР и на настоящият проект, ще бъдат осъществени дейности за информиране и публичност.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца, считано от 01.06.2021 година.

Екип на проекта


Договор BG05M9OP001-2.090-0006-C01 по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8242
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8242