gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ, СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра, считано от 01.10.2021 г.


Публикувано на 15 септември 2021 г.


Община Силистра публикува Списък на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, които има право да възлага, считано от 01.10.2021 г., за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.03.2022 г., съгласно Решение № 1-1494-8 / 15.09.2021 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, и образец на заявление до Кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по линии от списъка.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17,00 ч. на 23.09.2021 г.

 

Приложения: 1. Списък на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра.

                        2. Образец на заявление за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.

15.09.2021 г.
гр. Силистра

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8507
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8507