gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗАПОЧВАТ РАБОТА


picture

Публикувано на 01 декември 2021 г.


На 01.12.2021 година, д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра и ресорният зам.-кмет „Хуманитарни дейности“- г-жа Мария Недялкова символично отрязаха лентите и откриха двете нови социални услуги -Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, намиращи се в с. Айдемир, кв. „Деленки“, ул. „Лазурна“ № 5Б и № 5В.
Двата центъра са разкрити по Проект BG05M9OP001-2.090-0006-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“.
Проектът е на стойност 542 000,00 лева, в т.ч. от ЕСФ в размер на 460 700,00 лв. и 81 300 лв. от национално съфинансиране и е насочен към осигуряване подкрепа на процеса по деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания чрез развитието на услуги в общността, осигуряващи им независим и достоен живот и пълноценно включване в живота на обществото. Изпълнението на проекта е в съответствие с Плана за действие на периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и е част от цялостния процес на деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания и изграждането на алтернативна подкрепа в общността чрез предоставяне на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.
Срок за изпълнение на проекта: 18 месеца, считано от 01.06.2021 г.
Основна цел на проекта:
Създаване на условия и възможности за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността.
Специфични цели:
1. Извеждане на лицата с психични разстройства и възрастните хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване от специализираните институции;
2. Превенция на институционализацията на тези лица чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип;
Целеви групи:
1. Лица с психични разстройства;
2. Възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване;
Очаквани резултати:
* Създаден Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с капацитет 15 места;
* Създаден Център за грижа за лица с психични разстройства с капацитет 15 места;
В рамките на Проекта, всеки от двата новоразкрити центъра ще предоставя услуги за период от 12 месеца /от 01.12.2021 г. до 01.12.2022 г./, като след приключване на проектните дейности, новите услуги ще се финансират от държавния бюджет.
За осигуряване организацията, качественото управление и ефективността на новите услуги, от външен специалист са разработени вътрешни правила, процедури и задължителната документация за дейността им.
След проведен подбор е нает квалифициран персонал, за който са осигурени обучение и супервизия на различни етапи от реализирането на Проекта.
За гарантиране на прозрачност при изпълнение на проектните дейности и за популяризиране целите и дейностите на Европейския съюз, Европейския социален фонд, ОП РЧР и на настоящият Проект, се осъществяват дейности за информация и комуникация.
Двете социални услуги се помещават в Центрове изградени по ОП"Региони в растеж" 2014-2020, по проектна ос 5 "Регионална социална инфраструктура ", по проект Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр.Силистра ".

Проект BG05M9OP001-2.090–0006-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – предоставяне на новите услуги“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8723
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8723