gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № ЗК-1456/ 19.09.2022 Г.


Публикувано на 21 септември 2022 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, и чл. 3, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредба за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с писмо с наш № ВтрК-650 от 19.09.2022 г. от дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Силистра за осигуряване безопасността на участниците при провеждане на шествие във връзка с отбелязването на 22-ри септември – Ден на независимостта на България,

 Н А Р Е Ж Д А М:

 ДА СЕ ЗАБРАНИ временно движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобили със специален режим на движение, на 22.09.2022 г. /четвъртък/ от 10:30 до 11:30 часа, по следните улици на територията на гр. Силистра:

-          Ул. „Отец Паисий“

-          Ул. „София“

След преминаване на участниците, улиците да бъдат освобождавани поетапно за движение от органите на МВР – Силистра, без да се изчаква указания в настоящата заповед срок за забрана на движението.

Организаторите на мероприятието, да вземат необходимите мерки по осигуряване безопасността на участниците.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на ОД на МВР – Силистра, на Началник – отдел „Инспекторат” при Община Силистра за сведение и изпълнение, и да се огласи публично.

Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9523
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9523