gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПУБЛИКУВАНИ СА УТВЪРДЕНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД


picture

Публикувано на 05 октомври 2022 г.


МРРБ официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинските администрации.

Общият размер на средствата за тази процедура е в размер на 1 129 881 600 лева с ДДС. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната,  редуциране на емисиите на парникови газове; постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg, раздел „Проекти по НПВУ“, секция „Процедури по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, както и на портала на ИСУН 2020:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 31.05.2023 г.

ВАЖНО!!

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, общинските администрации могат да откажат да приемат заявления за участие след 10.05.2023 г.

Етап 1: УКАЗАНИЯ за създаване и регистриране на сдружение на собствениците по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

За всички вече регистрирани сдружения, които ще участват по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I", следва да уведомят Община Силистра, за да могат да бъдат направени необходимите промени свързани с кандидатстване по настоящата процедура, смяна на управител/и или управителен съвет, адрес, наименование на сдружението и др., както и да сключат допълнителенно споразумение за целите на конкретната процедура по следния начин:

Уведомления за промяна на вече регистрирани сдружения

 

Етап 2: Подаване на Заявление за участие

 

Регистри на фирми, извършващи обследвания за енергийна ефективност и обследвания за установяване на техническите характеристики на сградите

Нормативни документи:

1. ЗАКОН за управление на етажната собственост
2. НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

 

За контакт с Община Силистра във връзка с програмата - 086/816 294 г-жа Т. Стоянова, 086/ 816 322 и 086/816 259 - отдел "Европейски проекти и програми"

 

 

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9563
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9563