gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-451 / 28.03.2014г.


Публикувано на 07 април 2014 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-451
гр.Силистра 28.03.2014г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.2 и ал. 3 от Изборния кодекс, Указ на президента на Република България № 54 от 20.03.2014 г. /обн.в ДВ.бр.26/21.03.2014г./

О Б Р А З У В А М:

1. 92 /деветдесет и два/ броя избирателни секции на територията на община Силистра за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014, съгласно предложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед и описание на административните адреси по секции в Община Силистра.
2. Утвърждавам номерацията на адресите на избирателните секции  92/деветдесет и два/ броя избирателни секции по т.1  от настоящата заповед от № 001 до 092, като в заповедта са включени и секциите в Дом за стари хора гр.Силистра, Дом за лица с физически увреждания с.Айдемир и многопрофилна болница Силистра. Съгласно приложение

№ 2 определям местата за гласуване на територията на община Силистра.
3. В срок не по-късно от 03.04.2014г./53 дни преди изборния ден/ приложение № 2 – списък с описание на адресите да се изпрати на РИК Силистра и на Главна Дирекция ”ГРАО” към Министерство на регионалното развитие и благоустройство София.
4. Настоящата Заповед да се обяви на населението на Община Силистра чрез средствата за масово осведомяване, да се постави на информационното табло на общинската администрация, на официалният сайт на община Силистра, а копие от заповедта и приложение 2, да се предостави на ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-ото НС.
Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Ростислав Павлов Секретар на Община Силистра.
Заповедта може да се обжалва в срок от 7 /седем/ дни пред областния управител на област Силистра.

Д-р Юлиян Найденов: /п/
Кмет на община Силистра

Съгласувал: /п/
Ростислав Павлов
Секретар на община Силистра

Изготвил: /п/
Димитричка Господинова
Началник отдел ГРАО


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1033
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1033