gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-644 / 07.05.2014г.


Публикувано на 08 май 2014 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ ЗК-644
гр. Силистра 07.05.2014г.

На основание чл. 150, ал. 1, 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило Заявление с вх. № УТ-578/25.04.2014 г. и мотивирано искане за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ от Недко Белев Недков, след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектна документация

РАЗРЕШАВАМ:

проектиране на КПИИ в части:

I. На основание , чл. 124a, ал. (1) от ЗУТ - проектиране на ПУП – ПП – парцеларен план за ел. захранване с ЕК 1 кV на „Фотоволтаична ел. централа” в ПИ №­­­­­­­­ 66425.32.275 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра.
Заданието за проектиране да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и се съгласува от възложителя с РИОСВ на основание 125, ал. 7 от ЗУТ.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

II. На основание чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ – инвестиционно проектиране за изграждане на ел. захранване с ЕК 1 кV на „Фотоволтаична ел. централа” в ПИ №­­­­­­­­ 66425.32.275 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1077
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1077