gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № 687/13.05.2014г.


Публикувано на 15 май 2014 г.


ЗАПОВЕД
№ 687
гр. Силистра, 13.05.2014г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и във връзка с пар. 8, ал. 1 и ал. 2, т.2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ – 237/25.02.2014 г. от Цонка Димова Ангелова, Албена Иванова Моллова, Гинка Неделчева Моллова и Николай Велиянов Иванов  е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация за УПИ І 376 и УПИ ІІ 376 в кв. 33 по плана на с. Проф. Иширково.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1085
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1085