gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-2121/11.12.2014 г.


Публикувано на 11 декември 2014 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-2121 от 11.12.2014г.

Ha основание чл. 65 от Закона за общинската собственост, и във връзка с неизпълнение на писмо №Изх.К-9733#1 от 12.11.2014г.

ЗАПОВЯДВАМ:

1. ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОТ „Филипофф“ ООД следния общински имот: заведение за обществено хранене находящо се в сградата на ул. „Петър Вичев" №23, като се състави протокол за състоянието на имота.

2. Изземването да се извърши в присъствието на управителя на дружеството или на негов представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно. При неявяването им, комисията да действа самостоятелно.

3. Изпълнението на заповедта възлагам на комисия, назначена с моя заповед №441 03.04.2012 г.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд Силистра по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Обжалването не спира изпълнението на заповедта, което да се извърши със съдействието на РУ на МВР - Силистра, като определям ден за изпълнение 12.12.2014 г., от 10:00 часа.

Настоящата заповед да се връчи на управителя на дружеството, а копия на членовете на комисията по т. 3 за сведение и изпълнение и се изпрати на РУ на МВР - Силистра за оказване на съдействие.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1269
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1269