gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-2196/ 23.12.2014 г.


Публикувано на 23 декември 2014 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-2196 от 23.12.2014г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с утвърден проект за „Временна организация и безопасност на движението” на бул. „Велико Търново”, гр. Силистра по проект: „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра”, Договор № DIR-51011116-С059-06-S от 27.11.2013 г.,

НАРЕЖДАМ:

Временно да се ограничи достъпа и да се затвори част от бул. „Велико Търново”, гр. Силистра – в участъка от пресечните точки на булеварда с ул. „Петър Бояджиев” до ул. „Ген. Попов”, съгласно утвърдения проект за „Временна организация и безопасност на движението” на същия.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Зам.-кмет „УТ” на Община Силистра.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1276
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1276