gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1385 / 26.08.2015 г.


Публикувано на 26 август 2015 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-1385 от 26.08.2015 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с утвърден проект за „Временна организация и безопасност на движението” на ул. „Хан Кубрат” (подобект 11), гр. Силистра по проект: „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра”, Договор № DIR-51011116-С059-06-S от 27.11.2013 г.,

НАРЕЖДАМ:

Считано от 31.08.2015 г. /понеделник/, временно да се ограничи достъпът и да се затвори за движение ул. „Хан Кубрат” (Подобект 11), гр. Силистра, съгласно утвърдения проект за „Временна организация и безопасност на движението” на същия.

Задължавам изпълнителя на обекта „Строително - предприемачески холдинг” ЕООД, гр. София, да осигури допълнителни пътни знаци, мантинели и светлоотразителни обекти, с които допълнително да се обезопаси горепосочения участък от уличната мрежа.

Забранява се паркирането на пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и/или създава предпоставки за възникване на опасност от пътнотранспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.

Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Зам.-кмет „УТ” на Община Силистра.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1443
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1443