gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1400 / 31.09.2015 г.


Публикувано на 31 август 2015 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-1400 от 31.09.2015 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Протоколи от 19 и 27 август 2015 г. на комисията за провеждането на открит конкурс за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Силистра, съгласно моя заповед № ЗК-1287 от 07.08.2015 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

„МЕДВЕДЕВ - СИЛИСТРА” ЕООД, ЕИК 202814900 ЕООД - с предложена ценова оферта в размер на 33 718, 30 лв. (тридесет и три хиляди седемстотин и осемнадесет лева и 30 ст.) без ДДС за спечелило конкурса за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Силистра.

Спечелилият конкурса следва да представи в оригинал или заверено копие на документите по чл. 35, ал. 5, т. 1, 2, 3 и 4 в срока по чл. 35, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, които да са валидни към датата на подписване на договора.

Гаранцията за участие на отстранения участник се освобождава в срок от 3 (три) работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта за определяне на спечелилия конкурса, а на класираните на първо и второ място – след сключване на договора.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Силистренски административен съд.

Спечелилият конкурса да се яви на гише „Общинска собственост” в Общински център за информация и услуги на гражданите за сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен след изтичане срока на обжалването, но не по-късно от седем дни от датата на връчването й.

Копие от заповедта да се връчи на представител на дружеството, заинтересованите лица по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс и председателя на комисията за организацията и провеждането на конкурса за сведение и изпълнение и се публикува на интернет страницата на Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1448
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1448