gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1454 / 10.09.2015 г.


Публикувано на 10 септември 2015 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-1454 от ­­­­­­­10.09.2015 год. 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с утвърден проект за „Временна организация и безопасност на движението” по проект: „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра”, Договор № DIR-51011116-С059-06-S от 27.11.2013 г.,

НАРЕЖДАМ:

Считано от 11. 09. 2015 г. /петък/, временно да се ограничи достъпа и да се затворят за движение следните пътни участъци:
По бул. „Македония” (подобект 11) – в участъка от пресечката с ул. „Генерал Гурко” до таверна Милеада съгласно утвърдения проект за „Временна организация и безопасност на движението” на същия.
Задължавам изпълнителя на обекта „Строително - предприемачески холдинг” ЕООД, гр. София, да осигури допълнителни пътни знаци, мантинели и светлоотразителни обекти, с които допълнително да се обезопаси горепосочения участък от уличната мрежа.
Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.

Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Зам.-кмет „УТ” на Община Силистра.

* Приложение към Заповед №ЗК-1454 / 10.09.2015 г.

Денка Михайлова
ЗА Кмет на Община Силистра
/на основание Заповед № ЗК – 1443 от 07.09.2015 г./


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1463
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1463