gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1612 / 06.10.2015 г.


Публикувано на 06 октомври 2015 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-1612 от 06.10.2015 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с утвърден проект за „Временна организация и безопасност на движението” по проект: „Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра”, Договор № DIR-51011116-С059-06-S от 27.11.2013 г.,

НАРЕЖДАМ:

Считано от 06. 04. 2015 г. /вторник/, временно да се ограничи достъпа и да се затворят за движение:

съгласно утвърдения проект за „Временна организация и безопасност на движението” на същите.

Забранява се паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като не се допуска преминаване по горецитираните пътни артерии, не се допуска паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.
Изпълнителят на горецитирания договор да създаде подходящи обходни маршрути, които да са указани своевременно с подходящи за целта пътни знаци.

Заповедта не важи за автомобили със специален режим на движение.

Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на същата възлагам на Началник – отдел „Инспекторат” при Община Силистра.

* Приложения към Заповед №ЗК-1612 / 06.10.2015 г.

инж. Емил Гойчев
ЗА
Кмет на Община Силистра
/на основание Заповед № ЗК – 1501 от 18.09.2015 г./


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1478
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1478