gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление за замяна на недвижими имоти в гр. Силистра


Публикувано на 22 юни 2017 г.


На основание чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с постъпила молба № ВхК - 4238 от 30.05.2017 г. от Метин Мустафа Ахмед и Биляна Якимова Асенова, за замяна на част от собствен имот, находящ се в гр. Силистра, ул. "Петко Каравелов" № 29 с част от имот - общинска собственост, находящ се в гр. Силистра, ул. "Петко Каравелов"

открива процедура по извършване на замяна на имоти, както следва:

имот - общинска собственост: поземлен имот с проектен идентификатор № 66425.501.9101 с площ 5 кв. м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор № 66425.501.8921 по кадастралната карта на гр. Силистра, който съгласно плана за регулация на урегулиран поземлен имот ХХIХ, отреден за имот № 9094, в кв. 179 по плана на гр. Силистра се придава към поземлен имот с идентификатор № 66425.501.9094 по кадастралната карта на гр. Силистра, находящ се на ул. "Петко Каравелов" № 29, собственост на Метин Мустафа Ахмед и Биляна Якимова Асенова

с

имот - собственост на Метин Мустафа Ахмед и Биляна Якимова Асенова (Нот. акт за дарение на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията с вх.рег. № 7143, том ХIХ, дело 2962, акт № 67 от 25.11.2016 г. и Договор за продажба на имот, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 6606, том ХVII, акт № 159 на 03.11.2016 г.): поземлен имот проектен с идентификатор № 66425.501.9102 с площ 10 кв. м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор № 66425.501.9094 по кадастралната карта на гр. Силистра, който съгласно плана за регулация се придава за ул. "Петко Каравелов".

 Настоящото обявление е публикувано на основание чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост.

 За допълнителна информация: тел. 086/816-215 - инж. Д. Хърватева


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2308
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2308