gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


Публикувано на 03 януари 2018 г.


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

  1. С вх. № 9826 / 05.12.2017 г. е постъпила информация от "Не-Билд" ЕООД с адрес       гр. Силистра, ул."Седми септември" № 19, вх. "А" ет. 3, за изготвена информация        съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване           на           оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от       оценка за           въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно                 предложение за "Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и   предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни              средства и          продажба на резервни части" с                 местоположение имот с идентификатор          66425.514.311 и 66425.514.552 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра.
  2. В периода от 03.01.2018 - 16.01.2018 г. от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
 Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2429
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2429