gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


Публикувано на 12 януари 2018 г.


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

  1. С вх. № 7250 / 05.09.2017 г. е постъпила информация от"Ситигаз България" ЕАД с  адрес управление гр. София, ул."Адам Мицкевич" № 4А, за изготвена  информация  съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за  извършване  на оценка  на въздействието върху околната среда,за  преценяване необходимостта от  оценка за  въздействието върху околната среда  (ОВОС) на инвестиционно  предложение за "Газоснабдяване на община Силистра";  Под обект "Отклонение от газорапределителна мрежа на гр. Силистра в извън  урбанизирана територия на гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово" за захранване  на имот с идентификатор 41143.507.2 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра  собственост на "Пътстроймонтаж" ООД.
  2. В периода от 12.01.2018 - 23.01.2018 г. от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2435
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2435