gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта


Публикувано на 05 април 2018 г.


Краен срок за подаване на фишове: 05.06.2018 г., включително.

Община Силистра стартира прием на Заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Силистра по Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.

Заявления за интерес и финансова помощ ще се приемат от датата на публикуване на информацията 05.04.2018 г. до 05.06.2018г.

Сдружения на собствениците могат да кандидатстват, ако техните многофамилни жилищни сгради отговарят на следните критерии за допустимост

1. Допустими за енергийно обновяване са:

2. Допустими дейности:

2.1 Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

2.2 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

2.2.1 По външните сградни ограждащи елементи:
• подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
• топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

2.2.2 По системите за поддържане на микроклимата:

2.3. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

Ще се финансира икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига най-малко клас на енергопотребление "С", в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

3. Ред за кандидатстване:

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи. При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява стопанска дейност, но които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, собствениците ще заплащат на общината съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект.

4. Оценка на жилищните сгради:

Оценката на постъпилите заявления се извършва, съгласно утвърдена Процедура за извършване на оценка на подадените заявления за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.

Реда за класиране на постъпилите ЗИФП се извършва след извършена оценка за допустимост по реда на тяхното постъпване.
Сдружения на собствениците, чиито заявления са одобрени, следва да бъдат поканени да сключат договор с Община Бургас, само в случай на наличен финансов ресурс.

ЗА КОНТАКТ:

  1. Относно подаване на Заявление за интерес и финансова помощ:
  2. Относно създаване на сдружения на собствениците:

Линк за изтегляне на приложения


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2510
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2510