gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Инвестициооно предложение


Публикувано на 24 април 2018 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., ДВ. бр.3/2018г.)

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
гр. София, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19

ЕИК 831661388

Съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ) на "Водоснабдяване и канализация", ООД, гр. Силистра ("ВиК" ООД, гр. Силистра)

РПИП се изготвя за територията, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Силистра и включва следните инвестиционни обекти за агломерации над 10 000 е.ж., които ще бъдат финансирани по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.":

Довеждащи водопроводи

Водопроводни мрежи

Канализационна мрежа

 (наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта)

Лице за контакти от страна на Възложителя: Емил Апостолов, гр. София, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19, стая тел. 02 94 05 385

(лице, адрес, телефон)

Писмени становища и мнения се приемат в администрацията на общината или кметството, както следва:

Община Силистра, Област Силистра
гр. Силистра, п.к. 7500
ул. "Симеон Велики" № 16
e-mail: mayor@silistra.bg

Община Тутракан, Област Силистра
гр. Тутракан, п.к. 7600
ул. "Трансмариска" № 31
e-mail: tutrakan@b-trust.org

Кметство с. Айдемир
Община Силистра, Област Силистра
с. Айдемир, п.к. 7538

Кметство с. Старо село
Община Тутракан, Област Силистра
с. Старо село, п.к. 7637

Кметство с. Калипетрово
Община Силистра, Област Силистра
с. Калипетрово, п.к. 7539

 

РИОСВ РУСЕ
гр. Русе, 7000
бул. "Придунавски" № 20
e-mail:riosv@riosv-ruse.org

МРРБ
София 1202
Ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19
e-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg

Приложение: Уведомление до компетентния орган по чл. 4, ал. 1 на Наредбата по ОВОС, съдържащо информацията по чл. 4, ал. 3 на същата.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2518
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2518