gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


Публикувано на 22 юни 2018 г.


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № ВхК-4591 / 20.06.2018 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация от Министерство на регионалното развитие и благоустройство,  изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) в т.ч оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия на "Водоснабдяване и канализация", ООД, гр. Силистра ("ВиК" ООД, гр. Силистра)", с възложител  - Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

2. В периода от 22.06.2018 - 06.07.2018 г.  от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация  заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

С уважение,
ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
ЗА Кмет на община Силистра
(На основaние заповед  № ЗК - 1010 / 19.06.2018 г.)


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2545
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2545